Dotacje na szkolenia – informacje wstępne

Obecnie środki na fundusze szkoleniowe można pozyskiwać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

1. Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach KFS przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę mogą uzyskać wsparcie na kształcenie ustawiczne w celu zdobywania i uzupełniania kompetencji zawodowych.

Środki te są rozdysponowywane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na 100% refundacji kosztów szkoleń, a firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników na 80%.

2. Kto może skorzystać?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę oraz spełniający co najmniej jeden z określonych przez ministra priorytetów wydatkowania KFS.

3. Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Podmioty niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę są wyłączone z programu i nie mogą otrzymać dotacji w ramach KFS.

4. Wysokość dofinansowania

  • 100% kosztów szkolenia – w przypadku mikro przedsiębiorcy (firma zatrudniająca do 10 osób na umowę o pracę) – ale nie więcej niż do wysokości 15 tys. zł brutto / uczestnika
  • 80% kosztów szkolenia – ale nie więcej niż 15 tys. zł brutto – dla małych firm (zatrudniających powyżej 10 pracowników na umowę o pracę)

W czym możemy Ci pomóc?

Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie z KFS, przygotujemy dla Twojej firmy kompletną dokumentację. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.